Info - Cech Taxi Bratislava - oficiálne stránky

Menu

Vyhledávání

Novinky

Kontakt

Cech Taxi Bratislava
Košická 6
821 09 Bratislava
02/4342 4022

Facebook

Info

Cech TAXI Bratislava vznikol v roku 1992. Združenie je Živnostenským spoločenstvom podnikateľov, zabezpečujúcich činnosti spojené s výkonom taxislužby, na území hlavného mesta SR Bratislava. Jeho vplyv postupne v určitých činnostiach prerástol na celé územie Slovenska.

V súčasnosti Cech TAXI Bratislava združuje vo svojich radoch deväť právnických osôb (firiem) a zhruba 1100 fyzických osôb - taxikárov z Bratislavy ale aj z iných častí Slovenska. Jeho členom sa môže stať fyzická i právnická osoba, resp. zamestnanci firiem (napr. dispečeri), ktorí podnikajú v taxislužbe. Prioritou cechu je ochrana a podpora spoločných záujmov členov. Združenie zastupuje záujmy svojich členov v komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, za účinnej pomoci Slovenského Živnostenského zväzu, ktorého je aktívnym členom od jeho vzniku. Spolupracuje so Slovenskou Živnostenskou komorou a ostatnými profesijnými organizáciami. Cech najmä prostredníctvom Slovenského Živnostenského zväzu zabezpečuje rôzne vzdelávacie, poradenské a koordinačné aktivity. Združenie pre svojich členov poskytuje, alebo sprostredkúva právnu pomoc a ostatné činnosti súvisiace so zabezpečením riadneho výkonu živností, zabezpečuje ochranu potrieb a oprávnených záujmov svojich členov vo vnútri združenia a navonok.