Cech TAXI Bratislava vznikol v roku 1992. Združenie je Živnostenským spoločenstvom podnikateľov, zabezpečujúcich činnosti spojené s výkonom taxislužby, na území hlavného mesta SR Bratislava. Jeho vplyv postupne v určitých činnostiach prerástol na celé územie Slovenska.

História

2017

Ako bolo na zhromaždení delegátov koncom roku konštatované, postavenie záujmového združenia Cech taxi Bratislava sa v oblasti výkonu činností spojených s poskytovaním taxikárskych služieb na území Bratislavy oproti predchádzajúcemu obdobiu zlepšilo. Jednotlivé taxislužby sa, paradoxne, spojili v boji proti nelegálnej práci a UBERU. Cech taxi Bratislava stúpol v úrovni komunikácie navonok a tým si zvýšil svoj kredit. Zvýšila sa kultúra komunikácie.

• • •

Stanovištia taxi v hlavnom meste sú neustále problematickou oblasťou chodu združenia. Tak to bolo konštatované predsedom cechu na zhromaždení delegátov koncom roka 2017. Členovia cechu objednávajú pre svoje spoločnosti stanovištia za účelom vykonávania taxislužby, avšak zabúdajú včas za objednané platiť. V zmysle stanov a hospodárskej smernice taxikárskeho cechu nie je prípustné, aby sa z majetku spoločnosti využívali prostriedky na platby „dlžníkov“ voči mestu – za úhradu stanovíšť. V tejto súvislosti predstavenstvo Cechu taxi Bratislava koncom roka 2017 odsúhlasilo opatrenia, aby sa úhrady za objednané stanovištia vyberali pred daným štvrťrokom a boli určené presné termíny úhrady. Súčasne vedenie cechu prehodnotilo výpočet úhrady za stanovištia zo štvrťročného na polročné, čo malo zjednodušiť výber poplatkov za stanovištia.

• • •

V septembri 2017 evidoval Cech taxi Bratislava 151 členov fyzické osoby a 8 členov právnické osoby.

• • •

Začiatkom októbra sa konalo pracovné stretnutie prezidenta Slovenského živnostenského zväzu Stanislava Čižmárika so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislavom Ondrušom. Témou stretnutia bola zdieľaná ekonomika a jej negatívne dopady na podnikateľské prostredie a trh práce. S témou úzko súvisela problematika nelegálneho zamestnávania, ktoré Slovenský živnostenský zväz veľmi citlivo vníma. Nelegálne zamestnávanie vytváralo v tej dobe, podobne ako služby zdieľanej ekonomiky, konkurenčné výhody pre nepoctivých podnikateľov a viedlo k dumpingovým cenám a znižovaniu kvality služieb. Zástupca ministerstva prezentoval názor, že zdieľanú ekonomiku nevníma len ako príležitosť pre zúčastnených, ale aj ako riziká – okrem nekalej konkurencie – bezpečnostné, zdravotné a spotrebiteľské. Podotkol, že štát reaguje na tento stav úmyslom vytvoriť kontroly, a tie môžu vyústiť do prípadnej zmeny legislatívy. Zástupca SŽZ odovzdal ministerstvu stanoviská k zdieľanej ekonomike a nelegálnemu zamestnávaniu a memorandum viacerých združení taxislužieb k činnosti firmy UBER.

• • •

V marci sa na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky konalo pracovné stretnutie ohľadne otázok prevádzkovania taxislužby. Stretnutia zúčastnili zástupcovia ministerstva dopravy, ministerstva financií, ministerstva práce, občianskeho združenia Únia taxikárov a živnostenského spoločenstva Cech taxi Bratislava. Predmetom pracovného stretnutia bola predovšetkým problematika zavedenia pevnej ceny v taxislužbe, zamestnávanie vodičov v taxislužbe a výkon kontrol. Riešila sa aj otázka prevádzkovania taxislužby prostredníctvom mobilnej aplikácie. Na stretnutí bolo zhodnotené, že v oblasti taxislužby je dostatočná legislatívy, či už z pohľadu podnikania, ale aj v daňovej oblasti a v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice. Bolo dohodnuté, že ministerstvo dopravy vyzve príslušné orgány na zvýšenú kontrolnú činnosť v oblasti taxislužby.

• • •

V roku 2017 cechové združenie evidovalo 279 členov fyzických osôb 8 členov právnických osôb. Znižovanie počtu fyzických osôb bolo z dôvodu odchodu taxikárov z firiem, registrovaných v Cechu taxi Bratislava, do necechových taxislužieb, ale aj z dôvodu ukončenia podnikania. Ako vedenie cechu konštatovalo, problémom bolo aj získavanie nových členov a záujem o prácu v združení bol veľmi nízky. Vedenie cechu navrhovalo riešenie – v prvom rade nespokojným členom umožniť a vytvoriť priestor pre prácu v orgánoch združenia a zainteresovať ich, aby vyjadrili svoj názor ako činnosť cech zdokonaľovať a združenie zviditeľňovať.

 

2016

V roku 2016 cech evidoval 330 členov fyzických osôb a 8 členov právnických osôb.

• • •

Začiatkom decembra 2016 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov cechu na odbore dopravy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, na ktorom sa riešili otázky a postoje Starého mesta k výkonu taxislužby.

• • •

V decembri 2016 sa konalo na magistráte hlavného mesta rokovanie zástupcov cechu ohľadne problematiky VZN, stanovíšť a výkonu osobnej taxislužby v Bratislave.

• • •

V roku 2016 užívali členovia cechu stanovištia, za ktoré bola platobnými výmermi vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva v celkovej čiastke 114 583 eur. Cech uvedenú čiastku v plnej výške uhradil. Celková suma za stanovištia bola však vyššia, nakoľko niektoré cechové firmy mali vybavené stanovištia, neuhrádzané prostredníctvom cechu.

 

2015

V roku 2015 cech evidoval 282 členov fyzických osôb a 8 členov právnických osôb.

• • •

V septembri tohto roku zástupcovia Cechu taxi Bratislava, na čele s predsedom Milanom Velčickým, rokovali na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava ohľadne úpravy poskytovania služieb taxislužby na území mesta. Okrem iného sa rokovalo o väčšej kontrole taxikárov, ktorí stoja na nevyhraných miestach a neplatia daň za užívanie verejného priestranstva. Ďalej o úprave navrhnutých stanovíšť taxi, vyhradených pred hlavnou železničnou stanicou a o definovaní pravidiel výkonu taxislužby na území mesta. Zástupcovia hlavného mesta informovali o aktuálnej príprave VZN, ktorým sa určia podrobnosti o výkone taxislužby a o úvahe určiť maximálne ceny troch základných sadzieb cestovného (jazda na území mesta, jednorazová sadzba a sadzba za čakanie), ktorých výška by bola definovaná v podmienkach nájomnej zmluvy za užívanie stanovíšť.

• • •

V decembri 2015 sa na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – na sekcii cestnej opravy a pozemných komunikácií – konalo pracovné stretnutie zástupcov taxikárov s pracovníkmi dotknutého ministerstva, ďalej ministerstva financií, finančného riaditeľstva mestskej polície a magistrátu. Obsahom stretnutia bola predovšetkým , diskusia k mobilnej aplikácii Uber, k problematike pevnej ceny v raxislužbe a vykonávaniu kontrol v oblasti poskytovania taxikárskych služieb. Zástupcovia všetkých subjektov sa vyjadrili k problémom, a napokon navrhli, že ďalšie stretnutie bude v apríli/máji 2016.

 

2014

V roku 2014 cech evidoval 370 členov fyzických osôb a 8 členov právnických osôb.

• • •

Začiatkom roka 2014 podal Cech taxi Bratislava na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR návrh na zmeny niektorých ustanovení zákona č. 56/2012 Z. b. o cestnej doprave. Vedenie cechu vychádzalo najmä zo skúseností s aplikáciou zákona v praxi. Okrem iného navrhlo ustanovenie doplniť o možnosť dovážať cestujúcich z iných štátov na územie vymedzené v koncesii. Ministerstvo dopravy by malo uzatvoriť so štátmi Európskej únie, alebo aspoň so susednými štátmi, dohody o takejto možnosti. Nejde o podnikanie na území iných štátov, ale o možnosť občanov únie, alebo občanov ostatných štátov, ktorí chcú navštíviť Slovensko, aby si sami zvolili spôsob dopravy do našej republiky. Zástupcom živnostenského spoločenstva sa zdá absurdné, aby firma zo Slovenska, poslala svojho zamestnanca na rokovanie napríklad do Viedne, kam použije taxík, avšak ten ho môže odviesť iba do Viedne, naspäť už nie.

 

2013

Na začiatku roka vedenie cechu skonštatovalo, že rokovania s magistrátom o prijatí všeobecne záväzného nariadenia k činnosti taxislužby, k cenovej regulácii a problémom na stanovištiach sa ťahajú už dlhšie obdobie. Magistrát čakal na novelizáciu zákona č. 56/2012 Z.z. Nakoľko právomoci magistrátu boli obmedzené, Cech taxi Bratislava predložil ministerstvo dopravy návrh na zmenu v zákone tak, aby obec mala možnosť a svojom území aj regulovať ceny, v spolupráci s profesijnou organizáciou a tiež, aby bola povinná vydať všeobecne záväzné nariadenie.

• • •

Na mestskej polícii rokovali zástupcovia vedenia cechu opakovane o problémoch s autami, ktoré zastavujú na stanovištiach.

• • •

Mestská polícia informovala cech o svojich aktivitách v prevádzke taxislužby, napríklad, že od taxikárov vyžaduje doklad o zaplatení stanovišťa. S vedením cechu sa mestská polícia dohodla na vyhotovení fotokópií povolení na užívanie stanovíšť, na základe ktorých mestská polícia bude mať nárok na odtiahnutie neoprávnene stojaceho vozidla na stanovišti.

• • •

Pokračovali rokovania Cechu taxi Bratislava na ministerstve financií a ministerstve dopravy ohľadom regulácie cien. Aj keď bol záujem uvedených inštitúcii pomôcť taxikárskemu cechu , jestvujúce zákony to nedovoľovali.

• • •

Na ministerstvo dopravy predložil cech návrhy na zmeny niektorých ustanovení zákona. Išlo hlavne o to, aby v poskytovaní osobnej dopravy neboli rôzne výnimky, napríklad, že niektoré vozidlá taxislužby nemusia mať taxameter alebo cenník.

• • •

Vedenie cechu predložilo na ministerstvo dopravy návrhy na zmenu niektorých ustanovení zákona 56/2012 Z.z. Do zákona sa podarilo, za pomoci poslancov parlamentu, zakomponovať iba zmenu veku vozidla, ktoré možno používať v taxislužbe pri obnove koncesie.

• • •

Cechu taxi ponúkli zľavy na tovary a služby firmy Bárdi Auto (náhradné diely) a autoumyvárka na Bajkalskej ulici.

• • •

Zástupcovia Cechu taxi Bratislava Milan Kotvas a Tomáš Fuksa aktívne pracovali v skúšobnej komisii pri okresnom úrade dopravy. Pravidelne sa zúčastňovali na skúškach odbornej spôsobilosti a dohliadali, aby sa skúšky konali v súlade so zákonom.

 

2012

V januári 2012 evidoval Cech taxi Bratislava znížený počet členov oproti predchádzajúcemu roku (424 členov fyzických osôb), čo bolo z dôvodu odchodu taxikárov z firiem, najmä do necechových taxislužieb alebo z dôvodu ukončenie podnikania.

• • •

Začiatkom leta 2012 sa živnostenské spoločenstvo Cech taxi Bratislava a občianske združenie Únia taxikárov predložili magistrátu spoločný návrh minimálnej sadzby za kilometer jazdy taxíkom v hlavnom meste. Na základe vypracovaných kalkulácií taxikári navrhli sadzbu za jeden kilometer minimálne v rozmedzí 1,21 až 1,51 eur.

• • •

V súlade so záujmami spoločenstva Cech taxi Bratislava a možnosťou pôsobenia v orgánoch dopravy pod vedením Ministerstva vnútra SR, vytvorených v súlade so zákonom č. 56/2012 a prílohou vyhlášky č. 124/2012, ministerstvo dopravy navrhlo Milana Kotvasa do skúšobnej komisie okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy, prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon osobnej taxislužby.

 

2011

Vedenie Cechu taxi Bratislava pravidelne rokovalo so subjektami, ktoré mohli ponúknuť taxikárom zľavy na tovary a výhody na poskytované služby. V roku 2011 ponúkali zľavy na automobily firmy AUTO ROTOS – Rozbora, s. r. o., IMPA Bratislava, a. s., Autopolis, s.r.o., a Renault Slovensko.

• • •

V januári 2011 združenie taxikárov evidovalo 463 členov fyzických osôb a deväť členov právnych osôb.

 

2010

Zástupcovia vedenia cechu rokovali s riaditeľom Živnostenského odboru Ministerstva vnútra SR Ing. Jánom Dutkom o presnom vymedzení činnosti podnikateľov v osobnej nepravidelnej doprave.

• • •

Zástupcovia vedenia cechu rokovali na Magistráte Hlavného mesta, za účasti zástupcu mestskej polície, ohľadne eliminovania „čiernych taxikárov“ v uliciach mesta. Cech dostal od mestskej polície prísľub opätovného začatia prípravy návrhu všeobecného záväzného nariadenia k činnosti taxislužby na území Bratislavy. Záujem na vytvorenie tohto nariadenia mal aj vtedajší primátor mesta. O tomto probléme rokovalo vedenie cechu aj na krajskom úrade dopravy, kde bol prijatý záver – zavedenie systému, ktorý zabráni alebo sťaží vykonávanie činnosti čiernych taxikárov vytvorením registra taxíkov. Nápomocný bol aj inšpektorát práce, ktorý začal kontrolovať taxikárov. Za istý stanovený časový úsek zadržali piatich vodičov, bez oprávnenia na výkon taxislužby.

 

2009

V marci t. r. vedenie cechu uzavrelo s firmou SALVUS, s. r. o., Bratislava zmluvu na vykonávanie psychotestov podľa zákona. V zmluve je dohodnuté, že poplatok za absolvovanie psychotestu pre taxikára – člena Cechu taxi Bratislava bude 40,- eur, avšak iba v prípade, že sa psychotestov zúčastní skupina v počte minimálne 15 osôb.

• • •

Koncom roka vedenie Cechu taxi Bratislava rokovalo so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, aj so zástupcami Slovenského živnostenského zväzu, ohľadne zosúladenia postupov v tom, aby príslušné obce mali právo stanovovať si podmienky pre výkon taxikárskych služieb. Pracovná skupina, v ktorej boli aj zástupcovia Cechu taxi Bratislava, rokovala aj na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o požiadavke prijať príslušné právne predpisy a upraviť, prípadne doplniť na príslušných úrovniach všetko, čo sa týka podnikania v taxislužbe. V pracovnej skupine boli aj zástupcovia ministerstva vnútra, ministerstva financií a Slovenskej živnostenskej komory.

• • •

Cenová rada vlády Slovenskej republiky prerokovala informáciu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o výsledkoch štátneho odporného dozoru a kontroly cien taxislužby. Cenová rada konštatovala, že priemerné ceny taxikárskych služieb sú rôzne – základná sadzba sa pohybuje v rozmedzí od 0,52 eura (v Banskej Bystrici) do 1,64 eura (v Bratislave), sadzba za odjazdené kilometre od 0,73 eura/km (v Nitre) do 1,06 eura/km (v Trnave), sadzba za čakanie od 0,16 eura ta minútu (v B. Bystrici) do 0,25 eura za minútu (v Bratislave). Kontrola nepreukázala súvislosť medzi zavedením eura a cenou za poskytovanie taxislužby. Vyskytli sa však prípady nesprávneho zúčtovania a nedostatky v náležitostiach pri vydávaní dokladov o zaplatení. Najväčší počet zistení porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov sa týkal základných povinností označenia popri obchodnom mene dopravcu nápisom TAXI na streche a na oboch bokoch vozidla, povinností zabudovania funkčného taxametra chváleného typu a viditeľne umiestnených základných sadzieb cestovného. Zistili sa aj prípady neoprávneného podnikania podľa zákona o živnostenskom podnikaní.

Členovia Cechu taxi Bratislava zastávali popredné funkcie v Slovenskej živnostenskej komore a Slovenskom živnostenskom zväze. Predsedom Krajskej zložky SŽK Bratislava a členom predstavenstva SŽK bol dlhé obdobie Vladimír Mička, predsedom Dozornej rady SŽK a predsedom Dozornej rady KZ SŽK Bratislava Milan Velčický, členom Dozornej rady KZ SŽK Bratislava Bc. Milan Kotvas, členom rady SŽZ Mgr. Branislav Masár a členom Dozornej rady SŽZ Jozef Hammer. Títo zástupcovia cechu pri každej príležitosti informovali na pôde združenia živnostenských spoločenstiev, profesijných cechov a združenia živnostníkov o problémoch v taxislužbe a presadzovali požiadavky taxikárov. Aktívne sa podieľali aj na pripomienkovaní návrhov zákonov.

Členovia Cechu taxi Bratislava Dušan Dušička a Milan Velčický sa stali členmi pracovnej skupiny na Ministerstve dopravy,pôšt a telekomunikácií SR, zaoberajúcej sa problematikou cenovej regulácie taxislužby a prípravou nového zákona o cestnej doprave.

• • •

V roku 2009 Cech taxi Bratislava pripomienkoval novelizáciu Zákona č. 168/1996 Z.z., v ktorej išlo iba o malú zmenu a to, že taxislužba už patrí pod Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a nie pod Ministerstvo vnútra SR. Zákon súčasne zakázal podnikateľom, podnikajúcim v nepravidelnej osobnej doprave označovať svoje vozidlo transparentom TAXI.

• • •

V rámci cestného zákona Cech taxi Bratislava presadil nové označovanie stanovíšť TAXI a najmä oprávnenosť používanie vyhradených jazdných pruhov.

• • •

Vedenie cechu pravidelne vyhodnocovalo spoluprácu s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava, jednotlivými mestskými časťami a s príslušným ministerstvom. Neraz bolo konštatované, že na vedenie cechu sa obracali o radu a usmernenie svoje činnosti aj taxikári z iných miest. Po porade s bratislavským cechom bol založený cech taxikárov v Nitre.

• • •

Cech taxi Bratislava, v záujme skvalitňovania taxikárskych služieb, prijal smernicu o maximálnych cenách. Prijatie smernice však neprijali všetci taxikári, časť z nich sa prostredníctvom právneho zástupcu obrátilo na súd s návrhom, aby bola smernica zrušená ako protizákonná.

• • •

Nejednotné názory mali členovia cechu aj k prijatej smernici o používaní stanovíšť.

 

2008

Od začiatku roka vedenie Cechu taxi Bratislava rokovalo s importérom automobilov značky KIA o výraznejších zľavách na nákup vozidiel tejto spoločnosti pre členov cechu.

• • •

Vedenie cechu rokovalo s firmou TAXI SERVIS ohľadne nastavenia a možnosti úpravy a prestavby taxametrov po zmene meny na euro.

• • •

Cech taxi Bratislava pripomienkoval návrh zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Do návrhu požadoval zapracovať zavedenie možnosti používania vyhradených jazdných pruhov MHD vozidlami taxi, zavedenie osobitného režimu používania bezpečnostných pásov pri výkone taxislužby a technické riešenie stanovíšť taxislužby v Bratislave a ostatných slovenských mestách podľa návrhov taxikárskych združení.

• • •

Prijatie nového zákona o cestnej premávke prinieslo 1. októbra pre motoristov výrazné zmeny. Zaviedlo sa celoročné svietenie, telefonovanie počas jazdy iba so súpravou handsfree, prísnejšie sankcie za alkohol a povinné zimné pneumatiky. Z návrhu zákona vypadol pôvodne zamýšľaný zákaz pitia nápojov, jedenia a fajčenia počas šoférovania.

• • •

V roku 2008 sa celá spoločnosť pripravovala na prechod na novú menu. Tento proces bol, nielen medzi bratislavskými taxikármi, združenými v Cechu taxi Bratislava, nevyhnutne spojený s pozitívnymi očakávaniami, avšak aj s obavami. Ako uviedol v príhovore k členom cechu jeho podpredseda a prezident Slovenského živnostenského zväzu JUDr. Peter Masár, aj cech mal počas roka niektoré problémy, spojené s touto udalosťou. Aj zástupcovia cechu sa zasadzovali za prijatie takých riešení novej meny, ktoré umožnia zvládnuť tento proces čo najlepšie. V rámci pripomienkovania legislatívy, súvisiacej s prechodom na euro, žiadali zástupcovia živnostníkov kompetentné príslušné orgány o stanovenie osobitného režimu pre oblasť poskytovania taxislužby v súvislosti so zobrazovaním cien, a to vo väzbe na určenie osobitnej lehoty prechodného obdobia za účelom vykonania zmien v nastaveniach taxametrov pri zmene meny.

 

2007

Zmena v zákone o dani z príjmov umožnila živnostníci dať od začiatku roka do nákladov 89 korún za každý odpracovaný deň ako výdavky na stravu.

• • •

Vedenie cechu pripravilo nové označovanie taxíkov. Týkalo sa parkovacej karty, ktorá musela byť viditeľne umiestnená na vozidle taxi, ďalej parkovacej karty, ktorej vydanie bolo podmienené uhradením poplatku za užívanie stanovišťa a členského príspevku.

• • •

Predstavenstvo cechu schválilo návrh na zmenu stanov, týkajúcich sa nového sídla združenia, členstva a zmeny dĺžky volebného obdobia orgánov združenia.

• • •

Od 1. júna prišlo v platnosť nariadenie vlády, podľa ktorého musia byť motorové vozidlá vybavené príslušnou autosedačkou, ak je v nich prepravované dieťa. Je to ďalšie nariadenie, ktoré sa uplatňuje v Európskej únii.

• • •

Magistrát hlavného mesta pripravoval veľkú zmenu systému parkovania. Novinky, medzi ktoré bolo navrhnuté zdražovanie parkovaného a zrušenie systému predplatených stĺpikov, boli plánované postupne realizovať v priebehu dvoch rokov.

• • •

Každý člen cechu mal možnosť uplatniť si rôzne zľavy, ktoré vedenie cechu pravidelne uverejňovalo.

• • •

Vedenie cechu pripravilo anketu, ktorej výsledkom boli skutočnosti o stave vozového parku taxikárov v hlavnom meste. Anketové otázky sa týkali želaní, potrieb a požiadaviek na nové vozidlá.

• • •

Od 1. apríla spustila Slovenská kancelária poisťovateľov, spoločne s Prezídiom Policajného zboru, tzv. register dopravných nehôd, čím boli všetky informácie o dopravných nehodách sústredené na jednom mieste a k dispozícií obetiam dopravných nehôd a poisťovateľom. Systém bol v tom čase unikátny, oproti Českej republike plne automatizovaný.

 

2006

Ohľadne problémov na stanovištiach rokovali zástupcovia cechu na Magistráte hlavného mesta. Poukázali na problém poskytovania miest cestou parkovacej služby. Taxikárske firmy, ktoré poskytovali služby na takto získaných miestach, porušovali ustanovenia zákona č. 168/1996, presne určujúce kde sa môžu taxikárske služby poskytovať.

• • •

Zástupcovia cechu rokovali s novým ministrom dopravy o návrhu zmeny zákona č. 168/1996, ktorý cech predložil už bývalému ministrovi. Návrh sa týkal oprávnenia obce (mesta) vydať všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach výkonu taxislužby na svojom území.

• • •

Do systému verejnej mestskej dopravy sa začiatkom roka v Bratislave zapojili tzv. maršrutky, čiže mikrobusy, premávajúce ako kyvadlové taxíky po stálej trase a zastavujúce kdekoľvek na požiadanie cestujúcich. Prevádzkovala ich súkromná spoločnosť CityLink. Mikrobusy premávali na dvoch trasách – medzi hlavnou stanicou a Petržalkou a medzi Centrálnym trhoviskom na Miletičovej ulici a Ovsišťom. Desať vozidiel bolo označených číslom a informačnou tabuľou. Jednorazové cestovné bolo stanovené na 25 korún.

Novú dopravnú službu uvažoval magistrát zapojiť do vznikajúcej Bratislavskej integrovanej dopravy. Maršrutky patria najmä v krajinách na východ od Slovenska k obľúbeným dopravným prostriedkom, aj majiteľmi CityLink boli štyria občania Ruskej federácie. Na Slovensku v tom čase už prevádzkovali dopravné služby v Banskej Bystrici a Nitre. V Bratislave sa neujali.

• • •

Začiatkom apríla navždy opustil rady bratislavských taxikárov a členov Cechu taxi dlhoročný tajomník cechu Tibor Čičmiš, ktorý bol jedným z prvých priekopníkov opätovného vybudovania živnostenského stavu na Slovensku po roku 1989. Ako jeden zo zakladateľov cechu bol aj zakladajúcim členom Slovenského živnostenského zväzu. Tu pôsobil vo funkcii člena rady a spolupracoval pri tvorbe a ovplyvňovaní podmienok podnikania pre najmenších podnikateľov a živnostníkov.

 

2005

Od začiatku tohto roka sa zástupcovia Cechu taxi niekoľkokrát zúčastnili rokovaní na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy. Naposledy to bolo ohľadne úhrad daní a rokovanie s námestníkom primátora pre dopravu o návrhoch cechu na zlepšenie situácie na stanovištiach. Hovorilo sa aj o možnostiach vytvorenia státia pre cechových taxikárov na bratislavskom letisku.

• • •

Členovia cechu mali možnosť kúpiť si nové auto so zľavami, o ktorých výške podpísalo vedenie cechu dohodu s Autoparkom Slovensko.

• • •

Taxislužby znížili počet stanovíšť, čím reagovali na vyššie poplatky za ich prenájom. Súčasne, na margo vyrubených poplatkov mestskými poslancami koncom roku 2004, taxikári uvažovali aj nad zvýšením sadzby za kilometer jazdy! Zákazníkov, ktorí dávajú prednosť telefonickým objednávkam, tento krok však nemal výraznejšie poškodiť.

Bratislavské taxislužby od začiatku roka 2005 platili za stanovištia o 20 až 365 percent viac ako vlani. Niektoré stanovištia preto mestu vrátili.

• • •

Na zasadnutí 14. snemu Slovenského živnostenského zväzu 23. apríla 2005 bol na ďalšie 4-ročné volebné obdobie za prezidenta SŽZ zvolený člen Cechu taxi Bratislava JUDr. Peter Masár.

• • •

Okresné živnostenské úrady od začiatku mája rozosielali živnostníkom – taxikárom výzvy na preukázanie odbornej spôsobilosti a finančnej spoľahlivosti. Vodiči, ktorí sa nevedeli dôveryhodne preukázať spôsobilosť a finančnú spoľahlivosť, mali od 1. júna 2005 pozastavenú živnosť.

• • •

Aktuálnou úlohou vedenia cechu bolo rokovať o nižších cenách za metrologické úkony a o zjednodušení systému overovania taxametrov. Zástupca cechu rokoval na Metrologickom úrade, na Úrade pre normalizáciu a meranie a u výrobcu taxametrov. Následne, začiatkom roku 2006 vedenie cechu podpísalo zmluvu, na základe ktorej mali členovia cechu v metrologických službách zľavu 8 percent. V prípade, že tieto služby v priebehu roka využilo viac ako 500 vozidiel, dostal cech dvojpercentnú zľavu.

 

2004

V apríla sa zástupcovia predstavenstva Cechu taxi Bratislava stretli vo Viedni – v sídle Hospodárskej komory Viedeň – so zástupcami predstavenstva rakúskeho cechu taxikárov a maďarského cechu taxikárov. Oboznámili sa s podmienkami výkonu taxislužby v Rakúsku a dozvedeli sa, že v tejto krajine tiež nie je možné obmedzovať počet taxíkov (nedovoľuje to ústava), avšak sú tu oproti nám rozdiely napríklad v stanovovaní cien za poskytované služby a vo vykonávaní taxislužby podľa príslušného bydliska

• • •

V decembri 2004 bratislavskí taxikári štrajkovali proti plánovanému zvyšovaniu sadzby dane za užívanie verejného priestranstva – stanovišťa taxíkov. Štrajk skončil s  konštatovaním, že mestskí poslanci aj napriek ich výhradám a protestnej jazde mestom schválili zvýšenie poplatkov za stanoviská taxíkov. Poslancov sa ešte na poslednú chvíľu snažil presvedčiť zástupca Cechu taxi Peter Masár, ktorý tesne pred schvaľovaním všeobecného záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného priestranstva – súčasťou ktorého bola aj sadzba dane za trvalé parkovanie vozidiel taxislužby v meste – predložil návrh, ktorý bol kompromisom medzi pôvodným návrhom taxikárov a návrhom mesta. Poslanci ho však neakceptovali. Námestník primátora Karol Kalada na margo zvýšenej dane za stanoviská podotkol: „Rozhodnutie poslancov možno taxikárov povzbudí, aby viac jazdili a menej stáli!“

• • •

Zvýšenie dane od začiatku roka 2005 znamenalo, že taxislužby by mali zaplatiť za stanoviská v meste a v mestských častiach o dva milióny korún viac ako v roku 2004. Pôvodný návrh magistrátu dokonca hovoril o raste cien o 20 až 360 percent podľa lokality v hlavnom meste, čo by bolo pre taxikárov úplne neprijateľné. Zo strany navrhovateľa spomínaného nariadenia – odboru dopravy na magistráte, však došlo ešte k zmene, keď magistrát prijal pripomienky a pôvodný návrh pozmenil.

• • •

Cech taxi pripravil pre svojich členov dohody o poskytovaní zliav. Jednou z nich bola aj dohoda s firmou Nicholtrackt Bratislava, ktorá má strediská v Lučenci, Zvolene, Nových Zámkoch a Nitre. Pre taxikárov bol dohodnutý rabat 16 percent pri značkách MITAS, SEMPERIT, MATADOR, MICHELIN, DUNLOP, BARUM, CONTINENTAL, STOMIL HOSP., GOODYEAR A PIRELLI a 20 percent pri značke TOYO. Na duše Matador a dovozové duše bol rabat 16 percent, na nastavenie geometrie vozidla 10 percent.

• • •

Začiatkom júna sa členovia výkonného výboru Cechu taxi zúčastnili rokovania s primátorom hlavného mesta. Cieľom užitočného stretnutia bolo riešenie problémov taxislužby v hlavnom meste Slovenska. Rokovanie bolo plodné. Vedenie mesta prijalo návrhy cechu, najmä na zriadenie komisie pri Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy na vypracovanie koncepcie taxislužby. V komisii podľa dohovoru mali byť zástupcovia magistrátu, taxikárskeho cechu, Slovenskej živnostenskej komory, Slovenského živnostenského zväzu, krajského úradu, mestskej polície a dopravného inšpektorátu. Vedenie cechu navrhovalo do operatívnej dopravnej komisie pri odbore dopravy hlavného mesta svojho zástupcu. Primátor mesta prisľúbil, že zástupca cechu bude prizývaný na všetky rokovania, v ktorých bude rezonovať problematika taxislužby. Okrem iného sa na pôde magistrátu hovorilo aj o iniciovaní legislatívnych zmien, týkajúcich sa prevádzkovania taxislužby, a najmä cenotvorby, odbornosti vodičov a miestnej príslušnosti vodičov.

• • •

Každoročne usporadúval Cech taxi futbalové turnaje pre družstvá jednotlivých členských firiem cechu. V tomto roku sa stretnutie konalo 17. novembra.

 

2003

V novembri tohto roku mestská polícia, v spolupráci s pracovníkmi Slovenského metrologického ústavu, urobila bleskovú kontrolu bratislavských taxikárov. V priebehu trojhodinovej akcie skontrolovali na stanovištiach taxikárov v Starom meste 29 vozidiel. Na 14 z nich zistili rôzne nedostatky. Najzávažnejším bolo používanie neovereného taxametra (2 prípady) a prevádzkovanie taxislužby bez oprávnenia (1 prípad!. Medzi časté nedostatky patrilo aj neoznačenie vozidiel predpísaným spôsobom na dverách vozidla.

• • •

V Starom meste bolo zriadené nové samostatné ľavé odbočenie na Mostovú ulicu. Toto dopravné riešenia sa stretlo s kritikou. Viacerí sa pozastavili nad tým, že kvôli novému odbočeniu na Mostovú, ktoré využívajú prakticky len vodiči smerujúci do podzemných garáží hotela Carlton, sa výrazne obmedzila kapacita komunikácie na nábreží, ktorú potrebuje neporovnateľne viac ľudí. Pripomenuli, že mesto zamýšľa rozšíriť nábrežie o jeden jazdný pruh, aby sa zvýšila priepustnosť komunikácie na nábreží a pritom na úseku pri Mostovej došlo k opačnému efektu – zníženiu kapacity o jeden jazdný pruh.

Podľa vyjadrenia magistrátu mesta k tomuto riešeniu došlo s vedomím, že stav nevyhovuje potrebám dopravy. A riešenie – tranzit cez južnú časť vnútorného dopravného okruhu v smere východ – západ nebude vybudovaný tak skoro, ako by mesto potrebovalo. V tom čase chýbala adekvátna cestná infraštruktúra, menovite diaľnica D1 v Petržalke a most Košická.

• • •

Premnožené taxíky. To bol titulok v bratislavskom denníku koncom roku 2003. Z roka na rok počet taxíkov stúpa, čo sa, samozrejme, odzrkadľuje aj v kvalite poskytovaných služieb. Tá je, žiaľ, stále nižšia. Veľkú vinu na tom majú aj naše nedokonalé zákony. Veď mnohí taxikári – nováčikovia sa k svojmu fachu dostali ako slepé kura k zrnu. Stačilo, že došli o zamestnanie, prihlásili sa na úrade práce, kde sa ich opýtali, či majú vodičský preukaz a auto. Po kladnej odpovedi zaznelo jednou vetou odporúčanie stať sa taxikárom a nezamestnanosť na Slovensku „rapídne“ klesla.

Pred rokom 1989 reguloval situáciu v taxikárskom remesle štátny Dopravný podnik mesta Bratislavy. V nej bol iba obmedzený počet 300 taxíkov. Vtedy však taxikári mali ešte normy, a tak sa často stávalo, že niektorí si splnili normu za dve hodiny a poďho domov. Aj preto bolo v tom čase zohnať taxík ťažšie. Zato tí, ktorí jazdili poctivo, si mohli zarobiť naozaj pansky. Mesačne údajne aj 30- až 40 tisíc (oficiálne, samozrejme, iba zlomok z tejto sumy), čo bol v tých časoch niekoľkonásobne vyšší príjem, ako mali riaditelia podnikov. Niet divu, že sa vtedy zaužívalo heslo: Taxikár – to znie hrdo.

Lenže prišla „textilná“ revolúcia a s ňou aj voľná tvorba cien. Ľudia dlho nevedeli pochopiť, prečo každá taxislužba účtuje iné ceny. Keď sa už aspoň trochu zorientovali, začalo sa premnožovanie taxíkov. To so sebou prinieslo aj nekalú súťaž a falošnú reklamu. Vznikla otázka, či sa v Cechu taxi nechránia iba ekonomické záujmy. Cech však nemal vplyv na ekonomické záujmy firiem. Žiadny vodič nebol nútený k tomu, aby bol napojený na niektorý dispečing. V cechu sa riešili záležitosti týkajúce sa všetkých “zúčastnených“ taxislužby. Členstvo v cechu bolo dobrovoľné.

Problémy s veľkým počtom taxikárov, rôznorodými cenami videli predstavitelia Cechu taxi Bratislava v danej legislatíve. Napríklad v Nemecku, Rakúsku či Švajčiarsku boli ceny za kilometer určené. A ak toto chcel dosiahnuť, narážal v oblasti legislatívnych predpisov hlavou o múr. Ústava dáva právo podnikať každému jednému a ten, kto spĺňal zákonom predpísané podmienky, koncesiu na taxikára dostal. Nikoho nezaujímalo, či je čo robiť, alebo nie. Neobstálo ani tvrdenie, že v konkurencii slabší odpadnú.

• • •

V tomto období, a v súvislosti s legislatívnym riešením taxislužby na Slovensku, očakávali predstavitelia Cechu Taxi novinky, ktoré môže priniesť vstup Slovenskej republiky do EÚ. Pred vstupom do únie stačilo, aby mal záujemca o prevádzkovanie taxislužby živnostenský list a vodičský preukaz B. Po vstupe do EÚ mala zostať v platnosti pravidelná kontrola technického stavu taxíkov (pravidelne raz za rok) a od 1. mája 2004 sa museli taxikári preukázať preukazom odbornej spôsobilosti a finančnou spoľahlivosťou 1000 eur alebo ich slovenským ekvivalentom. Absolvovanie testov prinieslo pre jednotlivého taxikára ďalšie náklady a okrem toho sa musel zúčastňovať predpísaných školení, musel poznať niektoré vyhlášky, obchodné právo či občianske vzťahy.

 

2002

K 1. januáru sa v Cechu taxi Bratislava vymieňali členské preukazy.

• • •

Cech taxi Bratislava združoval 9 taxi dispečingov a približne 80 taxikárov bez vysielačky. Celkom cech zastrešoval vyše tisíc taxikárov.

• • •

Na základe zberu údajov od svojich členov Cech taxi Bratislava pripravil vzorovú kalkuláciu, podľa ktorej by pri minimálnom predpokladanom dennom počte odjazdených sto kilometrov mala byť priemerná sadzba 25,3 Sk/km a pri dvesto odjazdených kilometroch 14,6 Sk/km. Pri tomto výpočte bral cech do úvahy 55-percentnú vyťaženosť kilometrov, obstarávaciu cenu vozidla 450 tis. Sk a jeho životnosť štyri roky. Do kalkulácie zahrnul tiež rozhodujúce náklady v taxislužbe, ako aj čistý mesačný príjem podnikateľa, ktorý predstavoval zhruba 10 tis. Sk.

• • •

Spoločnosť ABC TAXI, člen Cechu taxi Bratislava, po štvrtýkrát vydal organizačné firemné pokyny, platné pre rok 2003. Pokyny boli určené taxikárom, dispečerom a ostatným pracovníkom firmy. V pokynoch bolo, okrem iného, uvedené, že rok 2003 bude v osobnej doprave prelomový. S platnosťou od 1. septembra 2002 bola totiž prijatá novelizácia zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002. Zmenila sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa uvedený zákon o cestnej doprave vykonával.

Myšlienka vydávať pokyny pre všetkých, ktorých pracovné povinnosti sú spojené s firmou ABC TAXI „knižnou“ formou vznikla na podnet samotných taxikárov, zamestnancov firmy a členov taxikárskeho cechu. Cieľom tohto počinu bolo eliminovať nedostatok informácií, potrebných pre každodenný výkon povolania taxikára a súčasne vo firme skvalitniť výkon taxikárskeho remesla.

• • •

V roku 2002 sa stav v poskytovaní služieb zákazníkom na území hlavného mesta označoval ako „cenová vojna taxikárov“, teda, boj o zákazníka. Nebol to však boj vedený kvalitou ponúkaných služieb, skôr znižovaním cien až úroveň reálnych nákladov.

Podľa vzorovej kalkulácie, ktorú pripravil Cech taxi Bratislava na základe zberu údajov od svojich členov, by pri minimálnom predkladanom dennom počte odjazdených 100 kilometrov mala byť priemerná sadzba 25,30 Sk/km a pri 200 odjazdených kilometroch 14,60 Sk/km. Cech pri tomto výpočte bral do úvahy 55-percentnú vyťaženosť kilometrov, obstarávaciu cenu vozidla 450 tis. Sk a jeho životnosť štyri roky. Do kalkulácie zahrnul tiež rozhodujúce náklady v taxislužbe, ako je čistý mesačný príjem podnikateľa, ktorý predstavuje zhruba 10 tis. Sk. (V novembri 2002 o tom písali aj Hospodárske noviny.)

 

2001

Koncom januára sa v Dome kultúry na Bulharskej ulici v Bratislave konal 1. reprezentačný ples Cechu taxi Bratislava.

• • •

Takmer o 40 percent sa od začiatku roku zvýšili sa sadzby zákonného poistenia.

• • •

S účinnosťou od 1. januára vstúpili do platnosti novelizácie zákonov:

Zákon NR SR č. 273/1994 Z. z. zdravotnom poistení …., ktorým sa zmenili percento poistného a výška maximálneho vymeriavacieho základu.

Zákon NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni, ktorým sa zmenilo percento poistného z vymeriavacieho základu a ďalšie, týkajúce sa podnikateľov v osobnej doprave. V súvislosti so zmenami v tomto zákone boli dôležité zmeny v zákone NR SR č. 100/1988 Z. z. o sociálnom zabezpečení.

Zákon NR SR č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, v ktorom sa okrem iného zmenil aj termín podania daňového priznania k paušálnej dani a zaplatenia paušálnej dane z 31. 1. na 31. 3. bežného zdaňovacieho obdobia.

Zákon NR SR č. 358/2000 novelizoval niektoré paragrafy, týkajúce sa podnikateľov v osobnej doprave.

• • •

Zástupcovia Cechu taxi Bratislava začiatkom januára rokovali s predstaviteľmi magistrátu hlavného mesta. Na rokovaní boli akceptované požiadavky cechu, týkajúce sa žiadostí o stanovištia.

• • •

Legislatívna a právna sekcia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR poskytla na vyžiadanie Cechu taxi Bratislava stanovisko k zákonu a vyhláške o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách sa zdravotná spôsobilosť zisťuje psychologickým vyšetrením. Vyhláška MZ SR vymedzuje pojem vodiči z povolania a tejto skupine ukladá pravidelné psychologické vyšetrenia.

• • •

Začiatkom marca sa konal v športovej hale na Junáckej ulici v Bratislave halový futbalový turnaj Trend Cap 2001, na ktorom vzorne reprezentovali aj mužstvá z cechu. Na druhom mieste sa umiestnilo mužstvo V. I. P.

• • •

V máji bol novozvoleným predstavenstvom cechu zvolený predseda Cechu taxi Bratislava Milan Velčický.

• • •

Platenými funkcionármi cechu boli tajomník, administratívna pracovníčka a redaktorka. Dodávateľsky bolo zabezpečované spracovanie účtovníctva, vypracovanie projektov stanovíšť, právne poradenstvo, prípade ďalšie služby.

• • •

Od 1.júla funkciu tajomníka cechu vykonával Marek Urbanovský.

• • •

Predstavenstvo Cechu taxi Bratislava na mimoriadnom zasadnutí 10 júla prerokovalo návrh na zmenu stanov cechu.

• • •

Na futbalovom štadióne v Trenčianskych Tepliciach behali 28. septembra aj bratislavskí taxikári. Mužstvo, v ktorom boli zástupcovia niekoľkých taxikárskych firiem prehralo s mužstvom Tr. Teplíc 1:2, čím sa Tepličanom podarila odveta predchádzajúceho víťazstva.

• • •

Vedenie cechu, na základe prísľubu delegátom na zhromaždení združenia taxikárov, rokovalo so zástupcami viacerých poisťovní o možnostiach zliav v zákonnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. Všetky oslovené poisťovne boli ochotné rokovať o zľavách, každá poisťovňa ponúkala niečo iné – rôzne zľavy na pridružené produkty. Cech dostal aj návrhy na získanie mandátnych dohôd na získanie poistencov.

• • •

Na zasadnutí predstavenstva cechu bola schválená smernica o poskytovaní sociálnej výpomoci pre pozostalého člena cechu.

 

2000

Nový rok priniesol do podnikania úpravu v oblasti zdaňovania príjmov. Najviac sa zmeny prejavili pre daňovníkov – fyzické osoby. Daňovníci si mohli výraznejšie znížiť svoju daňovú povinnosť uplatnením zvýšených súm nezdaniteľnej časti základu dane. Výsledná daňová povinnosť sa znížila aj z dôvodu zníženia sadzieb z dane a zaviedol sa inštitút tzv. paušálnej dane. Pozitívna zmena zasiahla aj oblasť zdanenia tých príjmov, pri ktorých zamestnanec u zamestnávateľa neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane. Zvýšila sa hranica oslobodenia príležitostných, náhodných a jednorazových príjmov, to je tzv. ostatných príjmov.

• • •

Predseda cechu rokoval so zástupcom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ing. Tisovským vo veci tri roky sa vlečúceho problému jázd taxikárov do Viedne. Cech dostal vyrozumenie, že vzhľadom na problémy rakúskej vlády nemožno očakávať skoré podpísanie medzirezortnej dohody v danej oblasti.

• • •

Vláda schválila návrh systému zabezpečenia efektívnosti spoplatnenia užívateľov diaľnic a ich efektívnej kontroly. Návrh okrem iného predpokladal prijatie novej kategorizácie vozidiel, zmenu druhu a sadzobník diaľničných nálepiek a pokút za priestupok s účinnosťou od 1. januára 2002.

• • •

Členovia výkonného výboru cechu rokovali s predsedníčkou FÓRA SPOTREBITEĽOV Martou Černou ohľadne vysvetlenia problémov spotrebiteľov a otázok okolo cien jazdného. (Rokovanie bolo vyvolané článkom predsedníčky Fóra spotrebiteľov v Staromestských novinách.) Stretnutie bolo užitočné a zástupcovia cechu konštatovali, že v budúcnosti spolupráca s Fórom spotrebiteľov prispeje k zlepšeniu taxikárskych služieb.

• • •

Začiatkom júla sa konalo stretnutie predsedu vlády Mikuláša Dzurindu so zástupcami Slovenského živnostenského zväzu. Okrem ďalších pracovníkov vlády a zástupcu parlamentu boli prítomní zástupcovia zväzu, medzi ktorými bol aj viceprezident Peter Masár. Stretnutie bolo výsledkom dlhodobého snaženia SŽZ vzbudiť väčší záujem vlády o problematiku živnostenského podnikania a o riešenie oprávnených záujmov tejto podnikateľskej vrstvy. Podklad na rokovanie tvoril materiál zväzu, v ktorom bolo definovaných päť hlavných tém, týkajúcich sa najmä zabezpečenia legislatívnych podmienok, ekonomickej situácie, dostupnosti úverov a riešenia bankových záruk, otázok výchovy, vzdelávania a rekvalifikácie budúcich generácií živnostníkov, a problému majetku živnostníkov. Predseda vlády prisľúbil, že sa zasadí o zvýšenie autority Rady vlády pre malé a stredné podnikanie a bude vyžadovať, aby táto rada predložené materiály prerokovala. Premiér súčasne zvýraznil potrebu novelizácie živnostenského zákona.

• • •

Od 1. júla nadobudol účinnosť zákon č. 195/2000 o telekomunikáciách, v ktorom s ukladá povinnosť pre fyzické a právnické osoby, zriaďujúce a prevádzkujúce telekomunikačné zariadenia, požiadať do konca roku o udelenie nového povolenia.

• • •

Cech taxi Bratislava a Slovenská asociácia cestovných kancelárií sa dohodli na riešení, podporujúcom organizovanie turistiky v hlavnom meste. V meste bola osadená tabuľa s označením vyhradeného stanovišťa pre autobusy cestovných kancelárií, organizujúcich prehliadky mesta. Cech taxi posunul týmto autobusom prenajaté stanovištia na Hurbanovom námestí.

• • •

V septembri vydali Slovenský živnostenský zväz a Slovenská živnostenská komora svoje stanoviská k zvyšovaniu cien pohonných látok. V oboch stanoviskách sa konštatovalo, že neustále zvyšovanie cien pohonných látok je neúnosné. Toto zvyšovanie veľmi vážne zasahuje do ekonomických aktivít malých a stredných podnikateľov – živnostníkov. Tento krok môže ovplyvniť aj kúpyschopnosť obyvateľstva, zapríčiniť ďalšiu nezamestnanosť. Oba subjekty vo svojich stanoviskách žiadali vládu, aby okamžite začala dialóg so zástupcami podnikateľských živnostenských orgánov.

 

1999

Začiatkom apríla sa zástupcovia Cechu taxi Bratislava zúčastnili snemu Slovenského živnostenského zväzu (Peter Masár, Ladislav Fegyveres, Ján Urbanovský, Emanuel Gajan, Tibor Čičmiš). Na smene bola zhodnotená činnosť uplynulého roku a delegáti boli oboznámení s aktivitami zväzu na rok 1999. V hlavných úlohách SŽZ bola na prvom mieste podpora malého a stredného podnikania v súlade s uznesením vlády o strednodobej politike Slovenska. V oblasti legislatívy živnostenského podnikania plánoval zväz presadiť schválenie nového živnostenského zákona s cieľom jeho lepšieho uplatňovania v praxi a zlepšenia právneho rámca živnostenského podnikania.

• • •

Novelizáciou cestného zákona sa od 1. januára upravil sadzobník úhrad za užívanie vymedzených ciest a diaľnic pre motorové vozidlá. Od 1. apríla boli v predaji nové diaľničné nálepky – v novom, zelenom farebnom vyhotovení. Od tohto dátumu bol predaj diaľničných nálepiek v pôvodných (starých) nominálnych hodnotách neprípustný.

• • •

Na Slovensku bolo evidovaných 639 tisíc automobilov značky ŠKODA, ktoré mali v priemere okolo pätnásť rokov (pričom vek iných značiek automobilov bol ešte vyšší). Od 1. apríla už po štvrtý raz zaviedla spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko finančný príspevok na predaj každej novej škodovky vo výške desať tisíc korún.

• • •

Prvého mája sa vybraná jednotka futbalistov – zástupcov Cechu taxi Bratislava zúčastnila futbalového turnaja za účasti mužstiev z Grinavy, Limbachu a mužstva Železníc SR. Futbalisti taxikárskeho cechu sa umiestnili na druhom mieste.

• • •

V polovici mája sa konal futbalový zápas medzi mužstvami TAXI BRNO a CECH TAXI Bratislava. Slovenské mužstvo zvíťazilo 4:2.

• • •

Ku dňu konania zhromaždenia cechu v apríli bolo v cechovom spoločenstve organizovaných 1123 fyzických osôb a 10 právnických subjektov.

• • •

V období, keď slovenská vláda prezentovala prostredníctvo masmédií škandály a kauzy, živnostenský zväz, malí a strední podnikatelia, hromadne zaznamenávali značné problémy. Preto koncom júna zástupcovia živnostenského podnikania poskytli tlači svoje stanovisko a na mimoriadnej konferencii zhodnotili daný stav, s cieľom hľadať a nájsť východiská. Na konferencii bolo jednomyseľne prijaté komuniké, v ktorom konferencia vyslovila nespokojnosť nad mierou daňových odvodov a daňového zaťaženia, ďalej požiadala vládu prehodnotiť rozsah a účinnosť prijatých ekonomických opatrení vo vzťahu k ekonomike Slovenska, a konkrétne vo vzťahu k malému a strednému podnikaniu. Konferencia vyjadrila znepokojenie nad pripravovanou novelizáciou trestného zákona v oblasti podnikania, z dôvodov možnosti diskriminácie podnikateľského stavu. Súčasne vyzvala vládu na spoločné partnerské rokovanie o súčasnej ekonomickej situácii. Konferencia požiadala vládu a členov poradných orgánov vlády a verejno-právne inštitúcie o priame rokovanie. Vyzvala ostatné stavovské organizácie a podnikateľov o úzku spoluprácu pri presadzovaní záujmov slovenských podnikateľov.

• • •

Zástupcovia Cechu taxi Bratislava rokovali na Protimonopolnom úrade SR ohľadne stanovenia maximálnej ceny jazdného v bratislavských taxíkoch.

• • •

Sekcia taxislužby Slovenskej živnostenskej komory dopĺňala návrh novelizácie zákona o cestnej doprave. Okrem iného v návrhu uviedla, že vodičom osobných automobilov taxislužby môže byť iba fyzická osoba, ktorá vykonala skúšku osobitnej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou, zriadenou Slovenskou živnostenskou komorou. Sekcia taxislužby žiadala, aby podrobnosti o osobitnej spôsobilosti vodičov osobných automobilov taxislužby, o výkone taxislužby a o vybavení a označení osobného automobilu taxislužby ustanovil záväzný právny predpis.

• • •

Predstavenstvo Cechu taxi Bratislava sa v septembri listom obrátilo na primátora hlavného mesta Slovenskej republiky s cieľom rokovať o návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým sa upravovalo všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva vyhradeného ako parkovacie miesta vozidiel taxislužby.

• • •

V októbri vystúpil predseda Cechu taxi Bratislava na zasadnutí mestského zastupiteľstva, aby poukázal na nedoriešenie požiadaviek bratislavských taxikárov, zaslaných vedeniu mesta v apríli 1999 a zapracovaných do návrhu novely všeobecného záväzného nariadenia. Pripomienky bratislavských taxikárov, združených v CECHu TAXI, sa týkali najmä zvyšovania cien – spoplatnení stanovíšť taxíkov, vrátane ich zriadenia, čistenia a údržby.

• • •

Po následných rokovania – po zasadnutí mestského zastupiteľstva – s predstaviteľmi mesta predseda cechu zaslal priamo primátorovi mesta žiadosť o dočasné stiahnutie návrhu všeobecného záväzného nariadenia.

• • •

Bratislavský Večerník uverejnil rozhovor s predsedom živnostenského spoločenstva Cech taxi Bratislava JUDr. Petrom Masárom, v ktorom predseda cechu objasnil genézu predimenzovanej rodiny bratislavských taxikárov. Hovoril o tvorbe cien a o tom, ako môže cenu za jazdu kontrolovať zákazník.

• • •

Na mimoriadnom rokovaní predstavenstva cechu sa jeho členovia dohodli na podaní petície ohľadne zvýšenia poplatkov za stanovištia. Petíciu podpísalo 994 členov cechu. Zástupcovia petičného výboru (JUDr. Peter Masár, Vladimír Mička, Tibor Čičmiš) odovzdali 10. novembra petíciu živnostníkov združených v Cechu taxi Bratislava priamo primátorovi mesta JUDr. Jozefovi Moravčíkovi.

• • •

V decembri sa zástupcovia cechu – členovia Sekcia taxislužby pri Krajskej zložke SŽK – zúčastnili zhromaždenia delegátov Slovenskej živnostenskej komory. Na rokovaní prítomní delegáti vyslovili nespokojnosť s činnosťou komory a tak, vzhľadom k rozpačitému priebehu rokovania – bratislavská krajská zložka komory, v ktorej pracuje ak sekcia taxislužby, navrhla zhromaždenie prerušiť a v rokovaní pokračovať vo február 2000.

 

1998

Od januára tohto roku začal Cech taxi Bratislava vydávať vlastné periodikum Haló, taxi, s podtitulom Bulletin Cechu taxi Bratislava a Cechu taxikárov SR.

• • •

Od 1. januára vstúpil v Rakúsku do platnosti nový predpis týkajúci sa zníženia povoleného množstva alkoholu v krvi vodiča z 0,8 na 0,5 promile. Podľa tohto predpisu vodičovi hrozí za porušenie nariadenia pokuta vo výške 3- až 50-tisíc šilingov.

• • •

Cech taxi Bratislava bol jeden z prvých, ktoré prijali po zmenách v roku 1989 túto formu združenia. Cech mal v čase ustanovenia 1100 členov. Združoval väčšinou bratislavských taxikárov, ale aj taxikárov z ďalších regiónov Slovenska. Už po pár rokoch pôsobenia (údaj z roku 1998), najmä na území hlavného mesta, mal cech 47 stanovíšť a na nich výlučne pre potreby taxikárov vyznačených 239 boxov.

• • •

Posledné májové dni patrili futbalové trávniky v Trenčianskych Tepliciach reprezentantom troch družstiev – bratislavskému cechu taxikárov, cechu taxikárov mesta Brno a „starším“ pánom z Trenčianskych Teplíc. V trojstretnutí vyhrali bratislavskí taxikári.

• • •

Na riadnom zasadnutí v novembri predstavenstvo Cechu taxi Bratislava prerokovalo písomný návrh zmien v predstavenstve, vo výkonnom výbore a redakčnej rade. Z funkcie členov predstavenstva uvoľnilo Jozefa Kalafusa a Ľudovíta Škapíka. V zmysle stanov cechu predstavenstvo kooptovalo nových členov – Dušana Cymoreka, Jozefa Páleša a Petra Halamíka. Z výkonného výboru uvoľnilo Jána Urbanovského, Dušana Dušičku a Jozefa Kalafusa. Do výkonného výboru boli zvolení JUDr. Ladislav Fegyveres, Ján Kirth a Marek Urbanovský.

Na tomto zasadnutí bol zvolený nový predseda Cechu taxi Bratislava. Stal sa ním JUDr. Peter Masár, ktorý bol od júla 1998 poverený vedením cechu. Predstavenstvo za prvého podpredsedu cechu schválilo Alfréda Gašpara a do funkcie výkonného tajomníka Tibora Čičmiša.

 

1997

Veľké množstvo dopravných nehôd spôsobených pádom žeravého popola na kolená vodičov a nepozornosť pri manipulácii s cigaretou viedlo v Poľsku k schváleniu zákona o premávke na verejných komunikáciách, podľa ktorého nesmú vodiči fajčiť počas jazdy ani pri státí v meste.

• • •

Cech taxi Bratislava vydal Zborník zákonov, vyhlášok, smerníc a nariadení v taxislužbe. Zborník obsahoval všetky predpisy potrebné pre výkon povolania taxikára.

 

1992

V tomto roku – po sprivatizovaní štátnej taxislužby – si prevádzkovatelia novovznikajúcich taxikárskych firiem uvedomovali, že pri podnikaní v danej oblasti sú si síce konkurentmi, avšak stále s jedným spoločným cieľom. Všetci chceli poskytovať kvalitné služby, no súčasne všetci začali mať rovnaké problémy. A to všetko, čo bolo potrebné riešiť sa jednoduchšie riešilo a prekonávalo spoločne. Preto sa firmy rozhodli založiť Cech taxi Bratislava, ako profesijné združenie na podporu a ochranu spoločných záujmov svojich členov. Združene od počiatku spolupracovalo s orgánmi štátnej správy, so živnostenských zväzom a živnostenskou komorou a s profesijnými združeniami vo sfére svojej pôsobnosti na území hlavného mesta. Pre svojich členov poskytovalo, prípadne sprostredkovávalo, právnu pomoc a iné náležitosti, súvisiace so zabezpečením riadneho výkonu živnosti taxi. Okrem toho cech od svojho vzniku pravidelne organizoval športové podujatia, na ktorých sa utužovali kolegiálne vzťahy medzi jednotlivými členskými firmami, ale aj s kolegami z Prahy a Brna.

AKO TO ZAČALO

August 1992 – zasadanie prípravného výboru

November 1992 – prvé valné zhromaždenie

December 1992 – registrácia prvých stanov

Profesijné združenie Cech taxi Bratislava bolo, ako právnická osoba, založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a zákona č. 455/1991 Zb.